+90 312 511 31 15 info@denthaus.com.tr Vista AVM Kızılcaşar Mah. Kızılcaşar 406/50
  • Vista AVM Kızılcaşar Mah. Kızılcaşar 406/50 İncek Gölbaşı – Ankara

ÖZSOYLU SAĞLIK HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, tarafınıza sunulan sağlık hizmetlerin yürütülebilmesi için, kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işlenmektedir.

Tarafınıza sağlık hizmeti sunabilmek için işlediğimiz sağlık verileriniz, KVKK hükümleri kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

Randevu ve kayır formlarında işlenen kimlik, iletişim ve sağlık bilgileriniz, muhasebe işlemlerinde kullanılan finansal bilgileriniz, reçete ve tahlil sonuçlarınız, görüntü kayıtlarınız, teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verileriniz KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında işlenmekte ve yasal sürelerde saklanmaktadır.

Tedavi malzemelerinin yurt dışından tedarik edilmesi halinde, kişisel verilerinizin amacıyla sınırlı olarak ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt dışına aktarımı için açık rıza beyanınıza alındıktan sonra tedavi planlama süreçleri başlatılacaktır.

Bu kapsamda işlenen verileriniz mesleki sır olarak korunup, gizliliği sağlanmakta ve üçüncü taraflarla teşhis, tedavi ve bakım amaçları dışında paylaşılmamaktadır.

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin KVKK 11. madde hükmünce sahip olduğunuz haklar:

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme (Bkz. KVK ve Gizlilik Politikası),
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin yasal haklarınızla ilgili başvurularınızı Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gönderebilirsiniz.

ÖZSOYLU SAĞLIK HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

Kızılcaşar Mah. Kızılcaşar Küme Evleri 406/50 İncek Gölbaşı/Ankara